Pagina opties

Groter

12 mei 2020

Startnotitie Wet inburgering

Vastgesteld. Ingestemd met het voorstel van gemeente Eindhoven. De gemeenteraad wordt geïnformeerd. 

Systematiek bevoorschotting en verrekening jeugdhulpaanbieders 2020 gemeenten onderling

Akkoord met het verdelen van de met aanbieders afgesproken totale lumpsum bedrag 2020 en daaraan gekoppelde cliëntaantallen. De voorschotbedragen aan Eindhoven in 2020 van de individuele gemeenten per kwartaal aan te passen overeenkomstig deze verdelingssystematiek en het verschil van het reeds betaalde eerste kwartaalbedrag 2020 te verrekenen in het voorschotbedrag van het tweede kwartaal 2020. Akkoord met de voorgestelde verrekensystematiek. 

Beantwoording vragen artikel 41 RVO inzake Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

De raadsmededeling met de beantwoording van vragen voorleggen aan de gemeenteraad. 

Ontwerpbegroting 2021 en ontwerp meerjarenraming 2022-2024 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen. 

Gebiedsplan Groene Long

Ter vaststelling aan gemeenteraad aanbieden. Intentieverklaring ondertekenen. Wethouder d’Haens machtigen deze intentieverklaring namens het college te ondertekenen. Voor de financiële onderbouwing aan het voorstel toevoegen dat het doel is dat de ontwikkeling van het gebied budgettair neutraal plaatsvindt en dat daarom aansluiting wordt gezocht bij de grondexploitatie van de ontwikkeling van Bladel West. 

Regionaal Streefbeeld van ons landelijk gebied

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze vast te stellen als gezamenlijk handelingsperspectief en als koersdocument voor de in de Metropoolregio Eindhoven samenwerkende gemeenten. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze als kader te hanteren bij het actualiseren van de gemeentelijke omgevingsvisie en om over actualisatie van het streefbeeld te besluiten na evaluatie van het Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven 2019-2022. 

Regionaal jaarverslag Leerplicht/RMC 2018-2019

Voor kennisgeving aangenomen en voorgelegd aan de raad. 

Raadsmededeling voortgang project Den Herd naar de Markt

Vastgesteld. 

Intentieovereenkomst combinatiefunctionaris Cultuur

Ingestemd. Wethouder D. Jansen wordt gemachtigd deze te ondertekenen. Financieel risico wordt verspreid onder de betrokkenen. 

Oprichten Kempen Interventie Team (KIT)

Ingestemd. Hiervoor wordt gezamenlijk met de andere 7 gemeenten een kartrekker aangesteld voor 18 uur per week. Structurele middelen worden vrijgemaakt in de begroting 2021. De raad wordt geïnformeerd. 

Beslissing op bezwaar tegen niet-ontvankelijk verklaren van ingebrekestellingen

Ongegrond verklaard. Besluiten worden in stand gelaten. Proceskosten worden niet vergoed. 

Zienswijze begrotingswijziging 2020, concept begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Samenwerking Kempengemeenten

Akkoord. 

Keuzenota Energie en Klimaat

Samen met verslag raadsinformatiebijeenkomst voorleggen aan de raad. 

Woonconcept en selectie architect/stedenbouwkundige voor woondeel Egyptische Poort

Vastgesteld. Proces voor selectie architect/stedenbouwkundige wordt vastgesteld. Jury bestaat uit twee collegeleden, twee raadsleden, één expert, één inwoner.