Pagina opties

Groter

14 april 2020

Beleidsregel permanente en tijdelijke reclame Bladel

Vastgesteld. Ter kennisname naar de raad sturen. 

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2019

Voor kennisgeving aangenomen. Ter kennisname aanbieden aan de raad. 

Wijzigingsplan Hapert

Ongewijzigd vastgesteld. Er wordt geen exploitatieplan opgesteld. 

Beantwoording vragen artikel 41 RVO inzake het uitstellen van gemeentelijke belastingen en hulp voor ondernemers

Raadsmededeling wordt voorgelegd aan de raad. 

Beantwoording vragen artikel 41 RVO inzake plaatsing windmolens in en nabij Bladel

Raadsmededeling wordt voorgelegd aan de raad. 

Beantwoording vragen N284 Fractie CDA Bladel ex artikel 41 RvO

De vragen van Fractie CDA Bladel worden beantwoord met een brief. 

Voorlopige compensatievergoeding 80% doelgroepenvervoer Taxbus en leerlingenvervoer i.v.m. Corona-problematiek

Aan de vervoerders en het mobiliteitscentrum van Taxbus wordt een voorlopige compensatievergoeding verstrekt. Aan de vervoerder voor leerlingenvervoer wordt een voorlopige compensatievergoeding verstrekt. Dit met inachtneming van verschillende voorwaarden. 

Aanbieders Wmo financieel te ondersteunen als gevolg van de corona-crisis

Toestaan dat aanbieders prestaties in het kader van de Wmo anders vorm geven waar dit nodig is en naar de ondersteuningsbehoefte van de cliënt, met inachtneming van enkele voorwaarden. 

Definitief rapport kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie

Kennis van genomen. Er wordt geen zienswijze ingediend. De raad wordt geïnformeerd. 

Bespreking van de 1e versie van de ontwerp-perspectiefnota 2020

Besproken.