Pagina opties

Groter

14 juli 2020

Begroting Bizob 2021

Ter kennisgeving aangenomen.

Tarieven legesverordening 2021

Ingestemd met herberekende legesopbrengst en de daaruit voortgekomen tarieven. De extra legesopbrengst opnemen in het meerjarenprogramma 2020-2024 als onderdeel van de ontwerp-begroting 2021.

Zienswijze op concept-brief van de bestuurscommissie RHCe aan AB MRE

Akkoord met het raadsvoorstel en concept raadsbesluit waarin een zienswijze wordt voorgesteld op de brief van de bestuurscommissie van het RHCe aan het AB van de MRE over advisering over de toekomst van het RHCe, waarmee: door de gemeenteraad onderschreven wordt dat het RHCe verbeterslagen heeft gemaakt maar dat er nog verbeterpunten liggen, de bestuurscommissie verzocht wordt om dienstverlening en advisering verder op orde te brengen, geadviseerd wordt om te zorgen voor een robuuste organisatie waarbij uitbreiding van taken gewaarborgd kan worden.

Omgevingsvisie 2.0

Ingestemd met de inhoudsopgave en de uitgangspunten. De raad wordt geïnformeerd.

Actualisatie Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP)

Ingestemd met de conclusies van de evaluatie. De kaders/ambities voor het GRP 2020-2025 via de keuzenota voorleggen ter vaststelling aan de gemeenteraad.

Ontwerp begroting 2021 en meerjarenraming Kempenplus

Kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming KempenPlus. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. De raad wordt voorgesteld om Kempenplus te verzoeken de raad te betrekken bij de bezuinigingsopgave.

Jaarverantwoording kinderopvang Bladel 2019

De jaarverantwoording 2019 kinderopvang Bladel wordt vastgesteld. Deze wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs.

Beleidsnota voor-en vroegschoolse educatie (vve) 2020-2023 gemeente Bladel

De beleidsnota wordt vastgesteld. Ingestemd met uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie vanaf 1 januari 2021 in plaats van 1 augustus 2020.