Pagina opties

Groter

15 september 2020

1e wijziging van de begroting 2021

Ingestemd met het ontwerp raadsvoorstel.

Samenwerkingsconvenant en  Privacy Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost

Ingestemd met het samenwerkingsconvenant en met het Privacy Protocol.

Beleidsregels Wmo, inclusief protocol Hulp bij het Huishouden en afwegingskader Woningaanpassingen

De aanpassingen worden in de beleidsregels Wmo vastgesteld. Het indicatieprotocol Hulp bij het Huishouden wordt vastgesteld. Het afwegingskader Woningaanpassingen wordt vastgesteld.

Klimaat en energiebeleid

De kadernota Energie en Klimaat wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De raad wordt gevraagd de nieuwe beleidskaders na vaststelling op te nemen in de aankomende Omgevingsvisie 2.0. De gemeenteraad wordt gevraagd de Klimaatvisie Kempengemeenten Energieneutraal 2025 in te trekken. De gemeenteraad wordt gevraagd het raadsvoorstel ‘Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ niet te behandelen.

Kempische Bedrijventerreinafspraken

Het adviesrapport wordt vastgesteld. De aanbevelingen uit het rapport worden uitgewerkt in een werkagenda.

Negatief Eigen Vermogen gemeenschapshuis ‘De Poel’ Netersel

De subsidiebeschikking aan Stichting Gemeenschapshuis wordt ingetrokken. Er wordt subsidie verleend voor het beheren/exploiteren van het gemeenschapshuis te Netersel.

Definitief ontwerpbegroting 2021

Ingestemd met het ontwerp-raadsvoorstel. Ingestemd met de ontwerpbegroting 2021.