Pagina opties

Groter

16 juni 2020

Meicirculaire 2020

Voor kennisgeving aangenomen. De raad wordt geïnformeerd. 

Steunbetuiging open brief VNG

Voor kennisgeving aangenomen. De hoofdlijnen van de brief worden ondersteund. 

Handhaving natuurgebieden

Mandaat wordt verleend aan de behandelend ambtenaar om waarschuwingsbrieven namens het college van B&W te sturen wanneer sprake is van een overtreding in een natuurgebied. 

Beantwoording vragen artikel 41 RVO inzake Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

De raadsmededeling met de beantwoording van vragen van de fractie VVD inzake Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Startnotitie aanpassing regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie

Ingestemd. 

Vergoeding leerlingenvervoer van de reiskosten van het eigen vervoer

De Reisregeling binnenland wordt het gehele schooljaar 2019-2020 gehanteerd voor de vergoeding van de reiskosten van het eigen vervoer. Gedurende schooljaar 2020-2021 de bedragen voor de vergoeding van de reiskosten van het eigen vervoer vast te stellen op €0,39,- per kilometer dat de leerling in de auto zit en €0.09,- per fietskilometer. Ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad na publicatie van de modelverordening leerlingenvervoer van de Vereniging Nederlandse gemeenten. De raad wordt geïnformeerd. 

Aanvraag subsidie muzikale- en culturele vorming

Ingestemd met het toepassen van de hardheidsclausule en aanvullende documenten voor de subsidieaanvraag toe te staan om de aanvraag compleet te maken. 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020

Kennisgenomen van de resultaten. De raad wordt over de resultaten geïnformeerd.