Pagina opties

Groter

18 augustus 2020

Toestemming verlenen voor de verkoop van perceel te Bladel

Eigenaar krijgt toestemming het perceel te verkopen en kettingbeding te laten vervallen.

Afwijkingenrapportage VTH de Kempen

Ter kennisgeving aangenomen.

Beslissing op bezwaar afwijzen handhavingsverzoek

Het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard, bestreden besluit wordt in stand gelaten, proceskosten worden niet vergoed.

Vervangen bomen Kranenberg/De Hoeve

De Amerikaanse eiken worden vervangen door inheemse bomen. Vervanging gebeurt in vier fasen.

Herzien subsidieafwijzing muzikale en culturele vorming

De subsidieafwijzing wordt herzien en het subsidiebedrag wordt alsnog toegekend.

Behoefteonderzoek cultuur jeugd

De raad wordt geïnformeerd.

Kadernota armoedebestrijding

De Kadernota Armoedebestrijding “Koersen op de toekomst” wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de oude Beleidsnota schuldhulpverlening 2016-2019 in te trekken.