Pagina opties

Groter

21 april 2020

Ontwerpbegroting KBP 2021, jaarrekening 2019 en memo grondexploitatie 2020

Ingestemd met de begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting KBP 2021, ter reactie voorleggen aan de raad. De jaarrekening 2019 en de memo grondexploitatie maart 2020 voor kennisgeving aangenomen, ter kennisgeving voorleggen aan de raad. 

Maatregelenpakket mobiliteit De Kempen-A67

Akkoord.
Akkoord met het bidbook ‘Mobiliteitshub De Kempen-A67’. Kosten worden opgenomen in de Perspectiefnota 2020. 

Uitspraak Raad van State over “Bestemmingsplan buitengebied Bladel 2014, eerste herziening 2016 en tweede herziening 2018”

Kennis van genomen. De raad wordt geïnformeerd.  

Voorkeursalternatief gezamenlijke aanpak N284

Vastgesteld. 

1e concept-perspectiefnota 2020

Voor kennisgeving aangenomen. Ingestemd met extra lasten voor het overige nieuwe beleid en met de voorgestelde dekkingsmaatregelen.