Pagina opties

Groter

22 september 2020

Beslissing op bezwaar verzoek om handhaving bouwactiviteiten Hapert

Het bestreden besluit wordt in stand gelaten.

Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat

Ingestemd met het voorstel om de in de bestemmingsreserve Herstelaanpak gereserveerde middelen ter beschikking te stellen. Ingestemd met het voorgestelde kader ‘bestedings- en verantwoording inzet middelen’.

Raadsmededeling stedenbouwkundige visie Hapert

De raad wordt geïnformeerd. De raad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het interactieve proces voor de stedenbouwkundige visie Hapert.

Interpretatie van het woonbeleid

De interpretatie van de woonvisies, de Kempische visie op wonen en de Bladelse woonvisie, wordt vastgesteld. De raad wordt geïnformeerd.

Consultatie wetsvoorstel ‘verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’

Kennisgenomen van de gezamenlijke reactie van de Kempengemeenten op de consultatie van het wetsvoorstel. De raad wordt geïnformeerd.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Gooskens Hout, Hoogeloon’

Ingestemd. Het ontwerp wordt ter inzage gelegd vanaf 1 oktober. De omgevingsvergunning Gooskens Hout wordt verleend, mits het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Beslissing op bezwaar tegen weigeren omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit

Het bezwaar wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het bestreden besluit wordt in stand gelaten.