Pagina opties

Groter

25 augustus 2020

Wijzigingsplan Hoogeloon

Er wordt geen exploitatieplan opgesteld, omdat het kostenverhaal anderszins is geregeld. De Nota zienswijze wordt vastgesteld. Het wijzigingsplan wordt vastgesteld.

Principeverzoek Hoogeloon, wijziging naar bestemming bedrijf

In principe wordt er medewerking verleend aan het omzetten van de agrarische bestemming naar de bestemming ‘Bedrijf’ onder de volgende voorwaarden: het initiatief is aantoonbaar milieutechnisch inpasbaar en levert geen belemmeringen op voor omliggende functies; er vindt ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaats en de ontwikkeling wordt voorzien van een passende landschappelijke inpassing; het bouwvlak en de maximale bebouwing wordt niet verder uitgebreid; de initiatiefnemer voert een omgevingsdialoog voordat het ontwerpplan wordt opgesteld; met de eigenaren van de gronden in het plangebied wordt een anterieure overeenkomst afgesloten.