Pagina opties

Groter

28 april 2020

Programmabegroting 2021 Metropoolregio Eindhoven en Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024

Akkoord.

Jaarverslag VTH de Kempen 2019

Vastgesteld. Ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad. Toesturen aan college van Gedeputeerde Staten van de provincie.

Nieuwe wijk- en buurtindeling

Vastgesteld.

Concept-jaarstukken 2019

Ingestemd. Ter controle aanbieden aan de accountant.

Compensatie gemeentelijk peuterprogramma tijdens coronacrisis

De gemeentelijke bijdrage wordt doorbetaald, de ouderbijdrage voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag wordt betaald. De compensatie wordt toegepast vanaf 16 maart 2020 en zolang de Rijksoverheid de huidige compensatie voortzet maar niet langer dan tot 1 juli 2020. Er worden voorwaarden verbonden aan de compensatie.

Bestemmingsplan Netersel

Aan de raad voorstellen om geen exploitatieplan voor te stellen, de conceptnota zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Oprichting DigiTaalhuis Bladel

Wordt opgericht. Het jaarplan 2020 is vastgesteld. Er wordt jaarlijks een subsidie verstrekt.

Definitieve concept-perspectiefnota 2020

Ingestemd.

Machtigen wethouder Jansen in verband met overeenkomst bouw MFA-Hapert

De burgemeester machtigt wethouder Jansen.

Raadsmededeling n.a.v. motie d.d. 7 november 2019 over de handhavingscapaciteit binnen Bladel

De raad wordt geïnformeerd.

Ruimtelijke visie op beeldkwaliteit deelgebied Markt en omgeving centrum van de kern Bladel

Vastgesteld. Het gebied aangeduid in de visie op beeldkwaliteit in de Welstandsnota 2018 wordt vervangen door de Ruimtelijke visie op beeldkwaliteit deelgebied Markt en omgeving centrum van de kern Bladel.

Programmabegroting 2021 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de Programmabegroting 2021. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2021 en het bestuur van de GGD hiervan op de hoogte te brengen. Er wordt ingestemd met de wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling, mits de gemeenteraad hiervoor toestemming geeft.

Vragen artikel 41 RVO ingediend door de CDA-fractie over welke tegemoetkoming wordt geboden aan (sport) verenigingen die worden getroffen door maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ingestemd met beantwoording van de vragen en deze via een raadsmededeling voorleggen aan de raad.