Pagina opties

Groter

8 september 2020

Kempisch Sport en Beweegakkoord

Kennis van genomen.

Tussentijdse rapportage Kempisch Bedrijvenpark 2020

Ingestemd met de tussentijdse rapportage. Deze wordt ter reactie voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tussentijdse evaluatie Kempische Detailhandelsvisie 2015

De raad wordt geïnformeerd.

Beslissing op bezwaar tegen het opleggen van een last onder dwangsom wegens illegale bewoning Hapert

Het bezwaar wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het besluit wordt in stand gelaten.

Ontwerp-jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg 2021

Vastgesteld. Wordt voor inspraak vrijgegeven.

Bestemmingsplan Stedelijk Gebied 2020

De raad wordt voorgesteld om: geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten anders is geregeld, om het concept Nota zienswijzen Stedelijke Gebied 2020 vast te stellen, om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de wijzigingen uit de Nota zienswijzen en om de provincie Noord-Brabant te verzoeken om binnen de termijn van 6 weken na vaststelling over te mogen gaan tot bekendmaking van de plannen.

Voortgangsrapportage Project Den Herd naar de Markt

De raad wordt geïnformeerd.

1e concept ontwerpbegroting 2021

Kennis genomen van de beleidsteksten. Eventuele tekstuele aanpassingen en aanvullingen worden doorgegeven. Ingestemd met de geprognosticeerde begrotingsresultaten.