Pagina opties

Groter

9 juni 2020

Inzet bestemmingsreserve MRE 2019 voor regionale herstelaanpak economie

Samen met vier Kempengemeenten positief reageren op het voornemen van het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven om het financiële resultaat uit 2019 van 2 miljoen, in te zetten voor een herstelaanpak voor de regionale economie. Er wordt verzocht de herstelaanpak verder te concretiseren. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.  

Ontwerpbestemmingsplan Stedelijk Gebied 2020

Ingestemd. Vanaf 18 juni 2020 ligt het zes weken ter inzage. 

Verlenging deelname regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

De intentie tot verlenging van deelname wordt uitgesproken door ondertekening intentieverklaring. Wethouder Davy Jansen wordt hiervoor gemachtigd. Jaarlijks wordt er een bedrag beschikbaar gesteld.