Pagina opties

Groter

De Groene Long

Het gebied ‘De Groene Long’ is gelegen tussen de Beemdstraat, de Postelweg en de Zwartakkers in Bladel. Dit gebied wordt ontwikkeld middels een participatief proces. Dat betekent dat inwoners in het gebied zelf een initiatief mogen ontwikkelen. De gemeente neemt hierin niet het voortouw, maar faciliteert en ondersteunt.

Actuele stand van zaken

Op 9 juli heeft de gemeenteraad van Bladel ingestemd met het gebiedsplan voor De Groene Long. In het gebiedsplan is opgenomen welke initiatiefnemers participeren in de gebiedsontwikkeling, wat zij gaan realiseren en op welke wijze. Ook is de rolverdeling en de bijdrage van de verschillende betrokken partijen vastgelegd.

De komende tijd gaan de initiatiefnemers samen met de gemeente en omwonenden aan de slag met de verdere planvorming. Er wordt een ontwerp gemaakt, een klankbordgroep opgericht voor direct omwonenden en er wordt een stichting in het leven geroepen. Daarnaast gaan de initiatiefnemers hun eigen plannen verder uitwerken.

Op dinsdag 9 juni vond er een digitale informatiebijeenkomst plaats waarin kennis gemaakt kon worden met de participanten en de omwonenden en de plannen besproken werden. De livestream is via deze link terug te kijken (vanaf 15.18).Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam via groenelong@bladel.nl of 0497 - 36 16 36.

Even voorstellen

De vrienden van de Kinderboerderij

Tot ongeveer 15 jaar geleden maakten de kinderboerderij en dierenweide bij het verzorgingshuis onderdeel uit van het Bladels straatbeeld. Het verdwijnen er van, en de oproep vanuit de gemeente voor mogelijke initiatieven in De Groene Long was reden voor Toon Hendriks, Toon Hendriks en Lucien Panken om de kinderboerderij weer terug te krijgen in Bladel. Het initiatief werd breed gedragen, zo bleek onder andere uit een Facebookpost op de pagina ‘Bladel zoals het was’. De kinderboerderij is er voor jong en oud. (Groot)ouders kunnen met hun kinderen kennis maken met diverse diersoorten, en bewoners van de Floriaan kunnen met hun naasten en begeleiders een ommetje maken langs de kinderboerderij.

Het Groene Goud, biologische educatieve zelfoogsttuinderij (stichting in oprichting)

Femmes van Limpt en Dirk van de Voort willen met Het Groene Goud een kleinschalige, biologische en educatieve zelfoogsttuinderij opzetten waar een gezonde bodem, sociale verbinding en ervarend leren centraal staan. De teelt van groenten, (klein)fruit en bloemen is niet het hoofddoel, maar een middel om mensen met elkaar te verbinden en bij te dragen aan een groene omgeving en meer biodiversiteit. Een deel van de zelfoogsttuinderij wordt ingericht als educatietuin, die dient als groene leer- en werkplek voor leerlingen van basis en voortgezet onderwijs, vrijwilligers en stagiaires. De nabijheid van het centrum maakt de drempel om het initiatief te bezoeken of er aan deel te nemen kleiner. Op een ontspannen en vooral natuurlijke manier komen mensen in aanraking met groen, voeding en de seizoenen; vol in beweging en in de gezonde buitenlucht. Op deze manier hopen ze te kunnen bijdragen aan een mooi groen, gezond en fleurig dorpspark.

Pius X-College - dierenhouderij

Het Pius X-College in Bladel was al enkele jaren op zoek naar een geschikte locatie om hun dieren van de afdeling dierhouderij meer ruimte te geven. Door het realiseren van hun afdeling dierhouderij in De Groene Long heeft een aantal leerlingen het privilege om in deze daadwerkelijk groene omgeving hun opleiding te volgen. Er wordt een educatief centrum gerealiseerd waarin duurzaamheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en natuurinclusiviteit centraal staan. De toekomstige afdeling dierhouderij zal uit een multifunctionele ontmoetingsruimte, een leslokaal, diverse dierverblijven en enkele dierenweides bestaan (dit vormt ook de basis voor de kinderboerderij). Samenwerking met de overige initiatiefnemers moet leiden tot duurzame natuureducatie en -beleving door jong en oud. Op deze manier wil het Pius X-College haar maatschappelijke betrokkenheid vergroten.

Omwonenden

Een unieke kans om mee te denken over wat er gerealiseerd zou worden in ‘hun’ achtertuin. Deze groep van 7 actief betrokken omwonenden wil het unieke dorpse karakter van het gebied, waaraan zij zo veel goede herinneringen hebben, behouden. Tegelijkertijd zijn ze betrokken en ondersteunend aan de initiatieven die gerealiseerd zullen worden in De Groene Long. Zij willen graag mensen samen brengen en enthousiasmeren voor het project, en actief de handen uit de mouwen steken bij de realisatie. Denk hierbij aan onderhoud, aanplanting en werving van vrijwilligers. De omwonenden zullen daarnaast fungeren als klankbordgroep voor de verdere planvorming van het gebied.