Pagina opties

Groter

Economisch Actieprogramma De Kempen

De Rabobank heeft in opdracht van de Kempengemeenten op 18 december 2007 het rapport “Duurzame Kempen? Triple P-monitor voor De Kempen” uitgebracht. Deze is op 28 mei 2008 gepresenteerd aan de gemeenten. Hierop hebben de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden op 21 januari 2009 aan het SRE de opdracht verstrekt om een Economisch Actieprogramma op te stellen.

Het doel van het Economisch Actieprogramma luidt als volgt: ”Welke initiatieven moeten de Kempengemeenten en de industriële ondernemers in de komende periode nemen om de economische perspectieven voor de Kempen te behouden en te verbeteren?”

De inhoud van het Economisch Actieprogramma is tot stand gekomen door interviews met ondernemersverenigingen en gemeenten. Op basis hiervan is het Economisch Actieprogramma uitgewerkt. Het Economisch Actieprogramma is een (sub)regionaal programma voor de gemeenten en de ondernemers.

In het Economische Actieprogramma worden elf projecten voorgesteld. Vijf hiervan zijn bestaande projecten van de gemeenten en/of ondernemersverenigingen. Dit zijn ‘Kies Kempische Bedrijven’, ‘Parkmanagement de Kempen’, ‘MKB service-center in de Kempen’, ‘Arbeidsmobiliteit’ en ‘Innovatie Prestatie Contracten’.

De andere zes projecten zijn nieuw. Hiervan wordt geadviseerd dat de gemeenten deze in samenwerking met de ondernemers oppakken. De nieuwe projecten zijn:

 1. Industrieel profiel/Regional Branding de Kempen
  Het ontwikkelen van het industriële profiel van de Kempen als basis voor doelgerichte acties ter verbetering van de economische situatie in de regio.
 2. Visie bedrijventerreinen de Kempen 2009-2020
  Een visie die ingaat op aspecten zoals herstructureringsopgave, verbeterplannen, behoefteraming, monitoring van leegstand en afstemming tussen gemeenten.
 3. Bereikbaarheid en verkeer in de Kempen
  Een programma over verkeer, vervoer en bereikbaarheid voor de Kempen, inclusief aanbevelingen voor mobiliteitsmanagement, verbetering openbaar vervoer, benutting dynamisch verkeersmanagement, aanpassing bestaande en nieuwe infrastructuur.
 4. Kennis en opleiding; opzetten scholingsprogramma’s
  Onderzoek naar de behoefte aan kennis en opleiding voor medewerkers en ondernemers en plan om te voldoen aan deze behoefte.
 5. De Kempen Duurzaam en Energieneutraal in 2025
  Het geven van een duurzame impuls aan nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, door het in beeld brengen van kansrijke maatregelen op het gebied van met name energieverbruik, materialen en grondstoffen, groen/biodiversiteit, luchtkwaliteit en efficiënt ruimtegebruik. Uitgangspunt is de Klimaatvisie.
 6. Efficiënte dienstverlening voor de ondernemer
  Een beeld van op welke gebieden, na invoering van de nationale regelgeving als WABO, Egem-i en Dienstenrichtlijn, de digitale en fysieke dienstverlening kan worden verbeterd.

Het Economisch Actieprogramma de Kempen 2009-2024 is november 2009 aangeboden aan de gemeenten en ondernemersverenigingen. Besluitvorming over wanneer welk project wordt opgepakt vindt in gezamenlijkheid tussen ondernemers (Kempisch Ondernemersplatform) en de gemeenten plaats.